Skip to main content

Het ontwerpbestemmingsplan Entree Midden dat in 2022 ter inzage heeft gelegen moet op een aantal belangrijke onderdelen worden aangevuld en gewijzigd. In juni 2023 hebben we aangegeven dat we tijd nodig hadden om de vervolgaanpak goed voor te bereiden. Nu zijn we zover dat we het vervolg weten.

Omgevingsprogramma en MER

Voor de ontwikkeling van Entree geldt vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet. Dit betekent dat we niet verder gaan met aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan, maar een omgevingsprogramma zullen maken. Hieronder leggen we dit verder uit.

De ambities vanuit het Masterplan Entree zoals dat in 2019 is vastgesteld, blijven gelden. De uitwerking van die ambities moet op een aantal onderdelen wel herijkt/geactualiseerd worden. Door het wegvallen van een deel van de (markt)behoefte aan kantoren is een herprogrammering voor de ontwikkeling van het Entreegebied nodig. Dit betekent dat een deel van de beoogde m2 aan kantoren wordt vervangen door een andere functie, bijvoorbeeld meer woningen. Ook zijn er aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte en de stadsstraat Afrikaweg voorzien. Over deze gewijzigde uitgangspunten is een besluit van het college en de gemeenteraad nodig. We verwachten dit besluit in het derde kwartaal van 2024.

Aansluitend wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin onderzoeken we wat de verwachte effecten zijn van het plan voor het milieu. Daarvoor beoordelen we per onderwerp of de eerder uitgevoerde onderzoeken voor het MER bij het ontwerpbestemmingsplan aangepast worden of dat nieuw onderzoek nodig is. Voorafgaand aan het opstellen van het MER wordt een notitie Reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport opgesteld. Deze notitie gaat in op reikwijdte en de wijze van opstellen van de MER en wordt ook ter inzage gelegd. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2024 plaatsvindt. De reacties op deze notitie worden meegenomen bij het opstellen van het MER.

De uitwerking van de ambities en de conclusies van het MER worden opgenomen in een omgevingsprogramma. Dit omgevingsprogramma bevat alle kaders en uitgangspunten voor de ontwikkeling van Entree. De inhoud bestaat uit:

  • Ontwikkelvisie;
  • Beeldkwaliteitsplan;
  • Openbare Ruimte (Voorlopig Ontwerp);
  • Uitvoeringsstrategie.

Hierna vindt de ontwikkeling van Entree gefaseerd plaats door het aanvragen van omgevingsvergunningen voor de verschillende locaties door de grondeigenaren.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze worden inhoudelijk meegenomen bij de afwegingen over de wijzigingen en aanvullingen in het plan. Concreet betekent dit dat in het omgevingsprogramma een bijlage komt met daarin de samengevatte en geanonimiseerde zienswijzen en een beantwoording van de zienswijzen. Als onderdelen waarop reacties zijn ingediend worden aangepast, dan zullen we dat aangeven. Op deze manier is in het omgevingsprogramma terug te vinden waar de aanpassingen staan.

Ontwerp omgevingsprogramma en MER ter inzage

De beantwoording van de zienswijzen is te vinden en na te lezen voordat het omgevingsprogramma definitief wordt vastgesteld. Het omgevingsprogramma wordt namelijk eerst in een ontwerpversie ter inzage gelegd. Dat betekent dat iedereen kan reageren op de inhoud van het ontwerp omgevingsprogramma. Tegelijkertijd met het ontwerp omgevingsprogramma wordt ook het ontwerp van het MER ter inzage gelegd. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.

Op onderdelen eerdere beantwoording zienswijzen

De ontwikkeling van Entree gaat ondertussen door. Het is goed mogelijk dat wij aan onderdelen werken die vooruitlopen op de vaststelling van het omgevingsprogramma in 2025. Dan geldt het uitgangspunt dat de zienswijzen over het betreffende onderdeel vooraf inhoudelijk worden beoordeeld en betrokken bij het maken van afwegingen. Een voorbeeld is het voorontwerp van de openbare ruimte. Dit voorontwerp verwachten we medio 2024 gereed te hebben. Bij dit voorontwerp zullen (delen van) de zienswijzen die hierover gaan worden beantwoord.

Planning

Samengevat zijn belangrijke mijlpalen:

  • Tweede kwartaal 2024: terinzagelegging Notitie Reikwijdte en detailniveau voor het MER;
  • Derde kwartaal 2024: vaststelling gewijzigde uitgangspunten;
  • Tweede kwartaal 2025: terinzagelegging ontwerp omgevingsprogramma en ontwerp MER.