Als de nieuwe stadswijk af is, herkennen we de Afrikaweg niet meer terug. De nu nog sfeerloze verkeersader wordt een aantrekkelijke groene stadsstraat met ruimte voor fietsers en voetgangers. De gemeente voert de werkzaamheden uit na 1 september 2022. Een brief met de plannen is op 8 december 2021 naar de omwonenden gestuurd, deze is hier te lezen.

Eerste zichtbare aanpassing

De Afrikaweg wordt verbreed met ventwegen. Om daar ruimte voor te maken, is het nodig om de bestaande stroken met bomen en struiken langs de weg te verwijderen. De gemeente gaat hier binnenkort mee beginnen zodat het bouwverkeer er gebruik van kan maken als de eerste woningen gebouwd worden. Op deze manier worden Bredewater en Boerhaavelaan zoveel mogelijk ontlast.

Nieuwe groene stroken

De vernieuwde Afrikaweg bestaat naast de (vent)wegen uit nieuwe groene stroken. Denk aan bloemrijke grasbermen en vaste planten, seizoensbloeiers en verschillende soorten bomen. Tot die tijd kijken we naar de mogelijkheden van tijdelijk groen, bijvoorbeeld in de middenberm op de Afrikaweg. Dat deel blijft voorlopig in tact.

Het aanleggen van het nieuwe groen vindt gefaseerd over de jaren plaats. Het wordt een behoorlijke verandering van aanzicht. In het Structuurontwerp openbare ruimte heeft de gemeente schetsen opgenomen van de mogelijkheden voor groen langs de Afrikaweg. Deze schetsen worden in een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp steeds verder uitgewerkt. Ook de klankbordgroep openbare ruimte is hierbij betrokken.

Wat gebeurt er met de bomen en struiken?

De bestaande bomen en struiken kunnen helaas niet verplant worden. Ze staan in een talud waardoor de wortels niet goed aanslaan bij verplaatsing. Wel wordt gekeken naar mogelijkheden om het gekapte hout opnieuw te gebruiken. De werkzaamheden worden conform de gedragscode flora en fauna uitgevoerd. Dit zijn lokale richtlijnen waarbij rekening wordt gehouden met planten en dieren. Voordat de kap begint, volgt meer informatie over tijdelijk groen en het (her)gebruik van het kaphout.

Natuurplan

Alle aanpassingen aan de openbare ruimte tijdens het realiseren van Entree gebeuren met respect voor de natuur. De gemeente heeft een natuurplan laten opstellen met concrete maatregelen. Zo is het advies om oude wilgen en bepaalde populieren in het gebied te laten staan omdat daar specifieke vogelsoorten broeden. Ook wordt rekening gehouden met uitwijkmogelijkheden voor dieren, voldoende geschikte ruimte voor nest- en verblijfplaatsen, loop- en vliegroutes, schuilmogelijkheden en foerageerplekken. En áls er bomen gekapt worden, kijken we of ze verplant kunnen worden.

Kapvergunning

Op 1 februari 2022 is de kapvergunning verleend en gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-40662.html. Bezwaar maken tegen dit besluit is mogelijk binnen 6 weken.