Skip to main content

Het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is vastgesteld door het college van B&W. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het gebied. Het PUK is een nadere uitwerking van het Masterplan Entree en wordt integraal onderdeel van de anterieure overeenkomsten. Eerder werd aangegeven dat eind 2020 het college het definitieve PUK Entree zal vaststellen, samen met de anterieure overeenkomsten. Maar vanwege vertraging in de planning is de besluitvorming hiervan doorgeschoven naar begin 2021.

Bekijk online de genoemde documenten die op 8 juli 2020 naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Sommige documenten kennen een eigen bestuurlijk traject, maar vormen na vaststelling wel een integraal onderdeel van dit PUK. Dit zijn bijvoorbeeld het structuurontwerp, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.

Jul 2020