Na het collegebesluit worden het concept MER, ontwerp Bestemmingsplan, concept Beeldkwaliteitsplan en concept Exploitatieplan voor zes weken ter inzage gelegd aan geïnteresseerden. Het MER zal aanvullend ook ter toetsing worden verzonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Iedereen kan een zienswijze indienen op de plannen en besluiten rond alle documenten. In de publicatie bij de terinzagelegging staat hoe en waar inzage mogelijk is. Dat zal zowel digitaal als analoog beschikbaar zijn. Dat laatste beperkt vanwege COVID-19 en alleen na afspraak.

Entree, hier begint Zoetermeer